HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIÊT NAM

TOÀN THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 09/11, NÂNG CAO Ý THỨC TỰ GIÁC, TUÂN THỦ CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT