• KẾ HOẠCH  Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018

    KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018

    SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THCS – THPT DTNT HÀ TĨNH Số: 20/KH-Tr CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      Hương Khê, 16 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018 Thực […]