• HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIÊT NAM

    HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIÊT NAM

    TOÀN THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 09/11, NÂNG CAO Ý THỨC TỰ GIÁC, TUÂN THỦ CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT