• Home »
  • Văn bản Bộ - Sở »
  • Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH V/v HD thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH V/v HD thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

4612_BGDDT-GDTrH_364244